Nguyễn viết pháp

Nguyễn viết pháp

Nguyễn viết pháp
Nguyễn viết pháp đã cập nhật thông tin
Hơn 1 tuần

Thông tin hồ sơ

Nguyễn viết pháp
Nguyễn viết pháp đã cập nhật kỹ năng
Hơn 1 tuần

Kỹ Năng Bản Thân

Làm việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Ngôn ngữ đài Loan
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Nguyễn viết pháp
Nguyễn viết pháp đã cập nhật học vấn
Hơn 1 tuần

Quá trình học tập

Tổ chức giáo dục: Trung học cơ sở Chuyên môn: Học sinh Địa điểm: Nghi lộc nghệ an

Mô tả học vấn:

Gia đình khó khăn

Nguyễn viết pháp
Nguyễn viết pháp
Nguyễn viết pháp đã cập nhật kinh nghiệm làm việc
Hơn 1 tuần

Kinh nghiệm làm việc

Giai đoạn: 22/10/2015 - 10/12/2016 Tên tổ chức: Cty đài Loan Địa điểm: Tại đài loan Chuyên môn: Chính thức

Mô tả công việc:

Làm việc hết hạn hợp đồng

Nguyễn viết pháp