Nguyễn Lê Anh Tuấn

Nguyễn Lê Anh Tuấn

Bếp Chính

Nguyễn Lê Anh Tuấn
Nguyễn Lê Anh Tuấn đã cập nhật thông tin
Hơn 1 tuần

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Lê Anh Tuấn
Nguyễn Lê Anh Tuấn đã cập nhật kỹ năng
Hơn 1 tuần

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý dự án

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết