Trần Thị Tuyết Hồng

Trần Thị Tuyết Hồng

Chuyên Viên Tiền Lương Và Phúc Lợi

Trần Thị Tuyết Hồng
Trần Thị Tuyết Hồng đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Trần Thị Tuyết Hồng
Trần Thị Tuyết Hồng đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết