Lã Thị My

Lã Thị My

Công Tác Viên Make Up

Lã Thị My
Lã Thị My đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Lã Thị My
Lã Thị My đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết