Diệp Thái Lạc

Diệp Thái Lạc

Sale kênh siêu thị và thị trường, giám sát

Diệp Thái Lạc
Diệp Thái Lạc đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Diệp Thái Lạc
Diệp Thái Lạc đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết
Diệp Thái Lạc
Diệp Thái Lạc đã cập nhật học vấn
Hơn 30 ngày

Quá trình học tập

Giai đoạn: 2010 - 2012 Tổ chức giáo dục: THPT Bà Điểm Chuyên môn: Tốt nghiệp THPT Địa điểm: TP HCM

Diệp Thái Lạc
Diệp Thái Lạc
Diệp Thái Lạc đã cập nhật kinh nghiệm làm việc
Hơn 30 ngày

Kinh nghiệm làm việc

Giai đoạn: 2015 - 2017 Tên tổ chức: Uniben Địa điểm: TP HCM Chuyên môn: Chính thức

Mô tả công việc:

Sale kênh siêu thị và thị trường của công ty 3 miền

Diệp Thái Lạc