Hoàng Thị Thêu

Hoàng Thị Thêu

Điều Dưỡng Đa Khoa

Hoàng Thị Thêu
Hoàng Thị Thêu đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Hoàng Thị Thêu
Hoàng Thị Thêu đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý sáng tạo

- Sở thích: Đọc sách

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết