Trần Thanh Thuận

Trần Thanh Thuận

Điều Dưỡng Viên

Trần Thanh Thuận
Trần Thanh Thuận đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Trần Thanh Thuận
Trần Thanh Thuận đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết