Bùi Thích Thiện Trí

Bùi Thích Thiện Trí

Giám Sát Kinh Doanh

Bùi Thích Thiện Trí
Bùi Thích Thiện Trí đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Bùi Thích Thiện Trí
Bùi Thích Thiện Trí đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý chiến lược

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

+ Quản lý dự án

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý sáng tạo

- Sở thích: Kinh doanh

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết