Nguyễn Lê Hoài Phi

Nguyễn Lê Hoài Phi

Hr Excutive

Nguyễn Lê Hoài Phi
Nguyễn Lê Hoài Phi đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Lê Hoài Phi
Nguyễn Lê Hoài Phi đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết