Nguyễn Thanh Thúy

Nguyễn Thanh Thúy

Kĩ Thuật Viên Massage

Nguyễn Thanh Thúy
Nguyễn Thanh Thúy đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thanh Thúy
Nguyễn Thanh Thúy đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết