Đặng Hoàng Hải

Đặng Hoàng Hải

Lao Động Phổ Thông

Đặng Hoàng Hải
Đặng Hoàng Hải đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Đặng Hoàng Hải
Đặng Hoàng Hải đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Ra quyết định

+ Quản lý dự án

+ Quản lý stress

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết