Nguyễn Ngọc Quý

Nguyễn Ngọc Quý

Lao Động Phổ Thông

Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết