Nguyễn Thị Hồng Thảo

Nguyễn Thị Hồng Thảo

Lao Động Phổ Thông

Nguyễn Thị Hồng Thảo
Nguyễn Thị Hồng Thảo đã cập nhật thông tin
Hơn 1 tuần

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Hồng Thảo
Nguyễn Thị Hồng Thảo đã cập nhật kỹ năng
Hơn 1 tuần

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Ra quyết định

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý giao tiếp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết