Trần Minh Anh

Trần Minh Anh

Lễ Tân Khách Sạn

Trần Minh Anh
Trần Minh Anh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Trần Minh Anh
Trần Minh Anh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết