Phạm Phát Đạt

Phạm Phát Đạt

Nhân Viên Bán Hàng

Phạm Phát Đạt
Phạm Phát Đạt đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Phạm Phát Đạt
Phạm Phát Đạt đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết