Vũ Ngọc Tấn

Vũ Ngọc Tấn

Nhân Viên Bán Hàng

Vũ Ngọc Tấn
Vũ Ngọc Tấn đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Vũ Ngọc Tấn
Vũ Ngọc Tấn đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết