Ngô Đắc Kiên

Ngô Đắc Kiên

Nhân Viên Bán Thời Gian

Ngô Đắc Kiên
Ngô Đắc Kiên đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Ngô Đắc Kiên
Ngô Đắc Kiên đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết