Đỗ Trung Kiên

Đỗ Trung Kiên

Nhân Viên Giao Hàng

Đỗ Trung Kiên
Đỗ Trung Kiên đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Đỗ Trung Kiên
Đỗ Trung Kiên đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Ra quyết định

+ Quản lý stress

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết