Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự

Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Nguyễn Thị Ngọc Thảo đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Thị Ngọc Thảo
Nguyễn Thị Ngọc Thảo đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết