Bùi Khánh Linh

Bùi Khánh Linh

Nhân Viên Kinh Doanh

Bùi Khánh Linh
Bùi Khánh Linh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Bùi Khánh Linh
Bùi Khánh Linh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết