Thạch Song Châu

Thạch Song Châu

Nhân Viên Kinh Doanh

Thạch Song Châu
Thạch Song Châu đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Thạch Song Châu
Thạch Song Châu đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Lãnh đạo

Ra quyết định

Quản lý sáng tạo

Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết