Thiều Mạnh Cường

Thiều Mạnh Cường

Nhân Viên Kinh Doanh

Thiều Mạnh Cường
Thiều Mạnh Cường đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Thiều Mạnh Cường
Thiều Mạnh Cường đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Ra quyết định

+ Quản lý giao tiếp

+ Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết