Đào Thị Thúy

Đào Thị Thúy

Nhân Viên Lễ Tân

Đào Thị Thúy
Đào Thị Thúy đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Đào Thị Thúy
Đào Thị Thúy đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết