Đỗ Thị Diệu Quỳnh

Đỗ Thị Diệu Quỳnh

Nhân Viên Lễ Tân

Đỗ Thị Diệu Quỳnh
Đỗ Thị Diệu Quỳnh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Đỗ Thị Diệu Quỳnh
Đỗ Thị Diệu Quỳnh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết