Mã Thành Đạt

Mã Thành Đạt

Nhân Viên Lễ Tân

Mã Thành Đạt
Mã Thành Đạt đã cập nhật thông tin
Hơn 1 tuần

Thông tin hồ sơ

Mã Thành Đạt
Mã Thành Đạt đã cập nhật kỹ năng
Hơn 1 tuần

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

- Sở thích: Chụp ảnh

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết