Phạm Thị Huệ Hường

Phạm Thị Huệ Hường

Nhân Viên Phục Vụ

Phạm Thị Huệ Hường
Phạm Thị Huệ Hường đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Phạm Thị Huệ Hường
Phạm Thị Huệ Hường đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Ra quyết định

+ Quản lý stress

+ Quản lý sáng tạo

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết