Điểu Khoa

Điểu Khoa

Nhân Viên Thời Vụ Tết

Điểu Khoa
Điểu Khoa đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Điểu Khoa
Điểu Khoa đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý stress

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

- Sở thích: Thể thao, ăn uống, ca hát, kinh doanh

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết