Trịnh Viết Đức

Trịnh Viết Đức

Nhân Viên Tiếp Thị

Trịnh Viết Đức
Trịnh Viết Đức đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Trịnh Viết Đức
Trịnh Viết Đức đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết