Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên

Nhân Viên Y Tế

Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Làm việc nhóm

+ Giải quyết vấn đề

+ Quản lý sáng tạo

+ Học hiệu quả

+ Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết