Hoàng Lê Trang Đài

Hoàng Lê Trang Đài

Quản Lý Kinh Doanh

Hoàng Lê Trang Đài
Hoàng Lê Trang Đài đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Hoàng Lê Trang Đài
Hoàng Lê Trang Đài đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Quản lý stress

Quản lý giao tiếp

Quản lý sáng tạo

Nghề nghiệp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết