Mai Cường

Mai Cường

Tài Xế Lái Xe Dấu B2

Mai Cường
Mai Cường đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Mai Cường
Mai Cường đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Làm việc nhóm

Quản lý dự án

Quản lý sáng tạo

Học hiệu quả

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết