Hoàng Thị Cúc

Hoàng Thị Cúc

Thực Tập Sinh Nhân Sự

Hoàng Thị Cúc
Hoàng Thị Cúc đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Hoàng Thị Cúc
Hoàng Thị Cúc đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Làm việc nhóm

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết