Pham Thanh Trúc

Pham Thanh Trúc

Thực Tập Sinh Nhân Sự

Pham Thanh Trúc
Pham Thanh Trúc đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Pham Thanh Trúc
Pham Thanh Trúc đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết