Lưu Như Ngọc

Lưu Như Ngọc

Tôt Nghiệp Đại Học Sư Phạm Ngữ Văn

Lưu Như Ngọc
Lưu Như Ngọc đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Lưu Như Ngọc
Lưu Như Ngọc đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết