Nguyễn Khánh

Nguyễn Khánh

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết