Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Mạnh Hà

Trưởng Phòng Nhân Sự

Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà đã cập nhật thông tin
Hơn 30 ngày

Thông tin hồ sơ

Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà đã cập nhật kỹ năng
Hơn 30 ngày

Kỹ Năng Bản Thân

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng tổ chức

Kỹ năng liên quan đến công việc

- Kỹ năng/sở trường:

+ Lãnh đạo

+ Giải quyết vấn đề

+ Ra quyết định

+ Quản lý thời gian

+ Quản lý stress

+ Quản lý giao tiếp

Trình Độ Ngoại Ngữ

Tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đọc
Kỹ năng viết