Chỉ Huy Trưởng Công Trình M & E

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh