CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

Tập Đoàn Than - Khoán Sản Việt Nam

Nơi làm việc: Toàn quốc