GIÁM SÁT KINH DOANH

Công ty CP ST Toàn Cầu - Tập Đoàn Đại Việt

Nơi làm việc: Đà Nẵng