Kinh Doanh Phần Mềm

Công ty TNHH Delfi Technologies Việt Nam

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh - Tân Bình