Phó Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh